Onze organisatie

Bibliotheek Rivierenland is dé plek voor informatie, kennis, cultuur en leesplezier. We organiseren tal van activiteiten, prikkelen de nieuwsgierigheid, inspireren en nodigen uit tot ontmoeting. Iedereen is welkom. We werken vanuit 21 vestigingen (inclusief drie Jeugdbibliotheken) en acht Bibliotheekpunten verspreid over negen gemeenten in Rivierenland. Daarnaast zijn we actief in lokale netwerken in het cultureel- en sociaal domein. En we werken op kinderopvanglocaties, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs aan leesbevordering en mediawijsheid, ter preventie van laaggeletterdheid.

Stichting

Als de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland verzorgen wij het bibliotheekwerk in de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder onderscheid te maken naar godsdienst, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de regio Rivierenland (de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel).
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bibliotheek Rivierenland volgt in haar werkzaamheden de wet (WSOB) en de publieke waarden die in het Unesco/IFLA manifest voor openbare bibliotheken zijn vastgelegd.

Directeur-bestuurder van de stichting is Lidy Vos.

Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht. Hierin hebben zitting:

mw. Hilde Kuus (voorzitter)

dhr. Peter van Moort

mw. Belinda Elfrink

mw. Joke Abbring

dhr. Hamid Ait Oumghar

dhr. Ivo de Gier

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het secretariaat in Tiel:

Visie

Samen maken we de bieb

Als veilige, laagdrempelige en waardenvrije plek dragen we bij aan de versterking van het individu en daarmee de lokale samenleving. Wij bieden gelegenheden om samen te komen, elkaar te leren kennen en mét en ván elkaar te leren te midden van onze fysieke en digitale collecties. Met een breed en gevarieerd activiteitenprogramma streven we naar participatie, zelfredzaamheid en ontwikkeling van alle inwoners van Rivierenland.

De Bibliotheek is voor inwoners een plek in de lokale samenleving waar zij hun kennis, vaardigheden en interesses kunnen delen. De Bibliotheek is daarmee ook een platform voor diverse community’s en voor lokaal (door inwoners) gecreëerde content.

Missie

De Bibliotheek Rivierenland is een open en verbindende organisatie die de inwoners van Rivierenland inspireert en ondersteunt bij het verbeteren van hun (lees)vaardigheden en het verhogen van hun zelfredzaamheid. Vanuit de overtuiging dat het bevorderen van verbinding en zelfontplooiing bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en maatschappelijke welvaart.

Jaarverslag voor 2023.

In lijn met het bibliotheekconvenant en de kernfuncties in de wet, vormt de Bibliotheek een inspirerende lokale plek voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. De Bibliotheek stimuleert zelfredzaamheid en participatie van burgers, door te werken aan zelfontplooiing op het vlak van basis- en digitale vaardigheden. Onze inzet is zowel curatief als preventief met onze doorgaande leeslijn gericht op leesbevordering van jonge inwoners van 0 tot 18 jaar.

Bekijk hier het jaarverslag voor 2023.

In het jaarverslag is per gemeente een overzicht terug te vinden (vanaf pagina 32).

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 21632324. Activiteit: Bibliotheek. Alle medewerkers worden ingeschaald volgens de cao voor de Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek Rivierenland maakt jaarlijks een jaarrekening die door een accountant wordt gecontroleerd, zie voor het meest recente financiële verslag de Jaarrekening 2023. Voor de Raad van Toezicht is er een vacatie-regeling, deze is op verzoek ter inzage beschikbaar.

Adres en contact

Het adres van de hoofdvestiging van de stichting is:

Rechtbankstraat 3, 4001 JR te Tiel. Telefoon: 0344-63 99 40.

E-mail bestuurssecretariaat: secretariaat@bibliotheekrivierenland.nl

E-mail klantenservice: klantenservice@bibliotheekrivierenland.nl