Algemene voorwaarden

Door lid te worden, verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Bibliotheek Rivierenland.

Algemeen


Gebruik van bibliotheek en materialen

1.a - Iedereen heeft toegang tot de boeken, dagbladen, tijdschriften, en audio-visuele materialen in de bibliotheken van Bibliotheek Rivierenland.

1.b - Materialen die onder de auteurswet vallen, mogen niet vermenigvuldigd worden of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de uitgever, conform Artikel 31 en 32 auteurswet.

1.c - Aanwijzingen van het personeel en onze huisregels dienen te worden opgevolgd.

1.d - Bij oneigenlijk gebruik van de bibliotheek kan het personeel de toegang ontzeggen voor
een periode van maximaal 1 jaar en/of handhaving in te schakelen.

1.e - In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de Bibliotheek Rivierenland.

1.f - Bibliotheek Rivierenland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eigendommen van klanten of bezoekers die in de Bibliotheek worden gestolen of achtergelaten.


Lenen van materialen

2. a - Materialen worden uitgeleend aan leden met een geldige lenerspas.

2. b - Doorlenen van materialen aan derden is niet toegestaan.


Gebruik van apparaten

3.a - Bibliotheek Rivierenland heeft pc's en printers ter beschikking.

3.b - Iedereen kan gebruik maken van de pc's en printers. Aan het gebruik zijn voorwaarden verbonden.

Lidmaatschap


Inschrijven als lener

4.a - Je sluit een abonnement af voor ten minste 1 jaar. Daarna kun je het abonnement maandelijks opzeggen. Op onze abonnementen is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing.

4.b - Na 12 maanden wordt het abonnement tot wederopzegging omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

4.c - Aan (her)inschrijving zijn kosten verbonden.

4.d - Leners schrijven zich in door opgave van persoonsgegevens. Een legitimatiebewijs is verplicht.

4.e - Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. Een legitimatiebewijs is verplicht.

4.f - Een gratis jeugd­abonnement wordt op de 18e verjaardag van de lener automatisch omgezet naar een betaald abonnement, tenzij de lener het abonnement ten minste 1 maand voor de 18e verjaardag opzegt.

4.g - Door inschrijving verklaart de lener zich akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Voor educatieve abonnementen kunnen andere en/of aanvullende voorwaarden gelden.

4.h - Leners zijn lid tot wederopzegging.


Wijzigingen persoonsgegevens

5.a - Wijzigingen van contactgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven.

5.b - Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan Bibliotheek Rivierenland niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving.


Opzeggen van het abonnement

6.a - Opzegging kan te allen tijde, en dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

6.b - Opzegging gaat in vanaf de laatste dag van de volgende maand. Voorbeeld: opzegging abonnement op 3 maart betekent dat het abonnement stopt per 30 april. 

6.c - Opzegging ontslaat de lener niet van de verplichting om openstaande bedragen te voldoen, of materialen die nog in bezit zijn, terug te brengen.

Lenerspas

7.a - Na inschrijving ontvangt de lener een lenerspas.

7.b - Verlies of diefstal van de lenerspas moet worden gemeld bij Bibliotheek Rivierenland. Wordt verlies of diefstal niet gemeld, dan is de lener verantwoordelijk voor de materialen die worden geleend op de verloren of gestolen pas.

7.c - Aan een vervangende pas zijn kosten verbonden.

7.d - Het uitlenen van de lenerspas aan derden is niet toegestaan.

Abonnementsgeld

8.a - De directie stelt jaarlijks de hoogte van het abonnementsgeld en overige tarieven
vast.

8.b - Bij inschrijving moet de lener het abonnementsgeld voor de eerste 12 maanden direct voldoen of een incassomachtiging afgeven.

8.c - Leners tot 18 jaar, woonachtig in de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel betalen geen abonnementsgeld.

8.d - Leners vanaf 18 jaar betalen jaarlijks abonnementsgeld.

8.e - De hoogte van het abonnementsgeld is afhankelijk van het soort abonnement, de subsidie van uw gemeente en kortingsmogelijkheden.

8.f - Bij verlenging van het abonnement wordt het abonnementsgeld jaarlijks voor een periode van 12 maanden in rekening gebracht. Abonnees met een automatische machtiging hoeven daarvoor niets te doen. Alle andere abonnees krijgen ruim voor de verloopdatum van het abonnement bericht om de betaling van de nieuwe termijn te voldoen.

Leenvoorwaarden


Leentermijn

9.a - De leentermijnen kunnen verschillen per materiaalsoort.


Terugbrengen en vervangingskosten

10.a - De materialen dienen op tijd te worden teruggebracht.

10.b - Bij overschrijding van de leentermijn wordt de lenerspas geblokkeerd.

10.c - Wordt het geleende materiaal niet teruggebracht, dan wordt het door Bibliotheek Rivierenland vervangen. De kosten worden bij de lener in rekening gebracht.

10.d - Bij achterstallige bedragen of vervangingskosten wordt de vordering aan een incassobureau overgedragen.

10.e - Voor gebruik van diensten van bibliotheken die zijn aangesloten bij de nationale bibliotheekpas en andere landelijke diensten die gekoppeld zijn aan een abonnement kunnen afwijkende tarieven gelden.


Schade en verlies

11.a - De lener dient verloren of beschadigd materiaal te vergoeden. Voor de schade wordt uitgegaan van de vervangingskosten.

11.b - Na vergoeding van vervangen materiaal is het materiaal eigendom van de lener.

11.c - Wordt het verloren materiaal alsnog teruggebracht, dan vindt geen restitutie plaats van de betaalde kosten.

Abonnementsvormen, tarieven en leentermijnen kunnen worden aangepast. Door inschrijving verklaart de lener zich akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2024-01